Učenie 10.06.2019

Manifestuješ to, co nenávidíš. (Učení dané Nejvyšším Soucitným Světlem)

You attract what you love & also what you hate. The nature of the universe is to give you whatever you seek or push away, INTENSELY...

Hence, seek what you love & are passionate about & make peace with what you hate. If you understand the laws of the Universe, you can use them appropriately & have a positive outcome in life.

Priťahuješ, manifestuješ to, čo miluješ a tiež to, čo nenávidíš. Povaha vesmíru je dať vám čokoľvek, čo hľadáte alebo odtlačujete, INTENZÍVNE ... Preto hľadajte to, čo milujete a ste vášniví a zmierite sa s tým, čo nenávidíte. Ak chápete zákony vesmíru, môžete ich primerane využiť a mať pozitívny výsledok v živote.