Učenie 08.06.2019

Nevyužívej svobodu destruktivním způsobem. (Učení dané Nejvyšším Soucitným Světlem)

The Divine has given us the brains, some power & also the great responsibility to maintain balance on this galaxy. We need to sustain that & be responsible towards our body, relationships & in life. When we misuse these things leading towards destruction at many levels... the Divine has to intervene to teach us how to live In a balanced peaceful way through tough lessons. Let’s live at peace with the other.

Božstvo nám dalo mozgy, silu a tiež veľkú zodpovednosť za udržanie rovnováhy v tejto galaxii. Musíme si to udržať a byť zodpovední voči nášmu telu, vzťahom a životu. Keď zneužijeme tieto veci vedúce k zničeniu na mnohých úrovniach ... Božstvo musí zasiahnuť, aby nás naučilo žiť vyváženým mierovým spôsobom prostredníctvom ťažkých lekcií. Ži v mieri s ostatnými.