Učenie 07.06.2019

Žití v přítomném okamžiku je žití v přítomnosti (Božství). (Učení dané Nejvyšším Soucitným Světlem)

When you are free of the past, worries, pain, hurts etc... you are present to every moment. You are alive to everything. When you are free of the mind/Self you are one with everything. You don’t have love but you become an expression of love, compassion etc. The Divine Presence fills you or in other words you have dissolved into the Divine Presence.

Keď ste bez minulosti, starostí, bolesti, atď., Ste prítomní ku každému okamihu. Ste nažive na všetko. Keď ste slobodní od mysle, ste jedno so všetkým. Nemáte lásku, ale stávate sa výrazom lásky, súcitu atď. Božská Prítomnosť vás napĺňa alebo inými slovami ste sa rozpustili v Božej Prítomnosti.