Učenie 05.06.2019

Napravení vztahů je zásadní krok na cestě probuzení.

Setting right relationships is a major step in the path of awakening.

- Sri Bhagavan

We tend to escape from our close relationships, that is our near & dear ones. We search for answers outside rather than connecting with family & solving the riddles of life. Our work is based on strengthening the bond in the family, society & the world which would eventually lead to One family or better the Oneness Family.

This is essential for self fulfilment & to increase our awareness & leading to Greater Awakening!!!

Máme sklon uniknúť z našich blízkych vzťahov, ktoré sú naše blízke a drahé. Radšej hľadáme odpovede, než spojenie s rodinou a riešenie hádaniek života. Naša práca je založená na posilňovaní väzby v rodine, spoločnosti a vo svete, čo by nakoniec viedlo k jednej rodine alebo k lepšej rodine Jednoty . To je nevyhnutné pre sebarealizáciu & zvýšenie nášho povedomia a vedúce k väčšiemu prebudeniu !!!