Denné učenie 09.02.2019

"Jedna skúsenosť sa rovná tisícke vysvetleniam." Sri Bhagavan

Všetky vysvetlenia pochádzajú z mysle a sú tvorené z minulosti. Nie sú živé. Je to mŕtvy zážitok v súčasnosti. Myseľ sa snaží pochopiť súčasný okamih, ale neumožňuje zažiť súčasný moment, ktorý je čerstvý, živý a v súčasnosti jediná živá realita. Vysvetlenie je záväzné. Skúsenosti oslobodzujú. Akékoľvek vysvetlenie nemôže pomôcť skúsenosti. Skúsenosť je nad všetkými vysvetleniami. Je to transcendentálna povaha. Celý vesmír je zapojený do tejto skúsenosti. V tomto momente je živý výraz celého vesmíru.


An experience is equal to a thousand explanations. -Sri Bhagavan

All explanations come from the mind & is made up from the past. It’s not alive. It’s a dead experience in the present moment. The mind tries to understand the present moment but does not allow us to experience the present moment which is fresh, alive & the only living reality at the moment. Explanation is binding. While experience is liberating. Any amount of explanation cannot help u experience. An experience is beyond all explanations. It’s transcendental in nature. The Whole Universe is involved in that experience. It’s the expression of the whole Universe alive at the moment