Denné učenie 09.02.2019

February 10, 2019

"Jedna skúsenosť sa rovná tisícke vysvetleniam." Sri Bhagavan

 

Všetky vysvetlenia pochádzajú z mysle a sú tvorené z minulosti. Nie sú živé. Je to mŕtvy zážitok v súčasnosti. Myseľ sa snaží pochopiť súčasný okamih, ale neumožňuje zažiť súčasný moment, ktorý je čerstvý, živý a v súčasnosti jediná živá realita. Vysvetlenie je záväzné. Skúsenosti  oslobodzujú. Akékoľvek vysvetlenie nemôže pomôcť skúsenosti. Skúsenosť je nad všetkými vysvetleniami. Je to transcendentálna povaha. Celý vesmír je zapojený do tejto skúsenosti. V tomto momente je živý výraz celého vesmíru.

 

An experience is equal to a thousand explanations. -Sri Bhagavan

 

All explanations come from the mind & is made up from the past. It’s not alive. It’s a dead experience in the present moment. The mind tries to understand the present moment but does not allow us to experience the present moment which is fresh, alive & the only living reality at the moment. Explanation is binding. While experience is liberating. Any amount of explanation cannot help u experience. An experience is beyond all explanations. It’s transcendental in nature. The Whole Universe is involved in that experience. It’s the expression of the whole Universe alive at the moment

 

 

 

Zdieľať na Facebooku
Please reload

Joga radosti

Objednávať sa môžete aj na 0910 485 406 alebo na stellasemjanova@gmail.com