07.03.2021 SVETOVÝ DEŇ JEDNOTY

https://ekam.org/world-oneness-day/


Svetový deň jednoty

https://www.youtube.com/watch?v=g4kx-_OtzrY

Namaste.

Dovoľte mi, aby som dnes hovorila o fenoméne dikša, ktorý bude ústredný pre svetový deň jednoty. Dikša je starodávny fenomén, ktorý existuje v niekoľkých duchovných tradíciách po celom svete. Môže mať rôzne mená, ale slovo dikša znamená to, čo je božsky dávané. Pochádza to zo sanskrtského koreňa DA, čo znamená dať. Počas dikše, božské prúdi cez darcu k príjemcovi a prebúdza vedomie prijímateľa k väčšiemu stavu mieru, blaženosti, lásky a božského spoločenstva.

Darca je posvätným sprostredkovateľom pre božské, cez ktorého prúdi vyššie vedomie.

Dnes je dikša výsledkom Tapas, ktoré robili generácie mudrcov. Tento božský fenomén sa začiatkom 50. rokov zjavil u Srí Bhagavana ako Hiranyagarbha, ako gigantická zlatá guľa a tá viedla Srí Bhagavana, hoci bol ešte dieťaťom, aby spieval mantru pre osvietenie ľudstva. Šrí Bhagavan sa presunul do tapas samádhi, spieval túto mantru a meditoval pre ľudí. Asi po 21 rokoch táto zlatá guľa zmizla tak náhle, ako sa objavila.

Keď mal Sri Krishnaji 11 rokov v roku 1989, Hiranyagarbha sa znova zjavila a z jeho vedomia prerazila ako fenomén dikše. A od Sri Krishnajiho fenomén prúdil prívalovo do sveta a niekoľko tisíc ľudí po celom svete sa stalo darcami dikše.

Dikša je globálny fenomén, ktorý dáva desaťtisícom to, k čomu bol predurčený - opätovné spojenie s božským.

Rovnako ako Sri Bhagavan hovorí jednou z hlavných príčin ľudského utrpenia je odcudzenie sa od božského. Dikša spája človeka a božstvo ako nikdy predtým.

Keď ľudia dostanú dikšu, zakúsia liečenie v ich telách, srdciach, prebudia sa k trvalej božskej existencií vo svojich srdciach, prežívajú vyššie stavy vedomia, zažívajú pokoj, blaženosť a lásku.

Ľuďom sa stalo nespočetné množstvo liečivých zázrakov. Nespočetné množstvo ľudí sa stretlo tvárou v tvár so svojim bohom. Niekoľko hľadajúcich zistilo, že ich túžba po prebudení bola uhasená v prameni dikše.

Dikša je univerzálny fenomén. Vznikol, aby naplnil túžbu ľudstva, je odpoveďou na ľudské modlitby za oslobodenie od utrpenia a odlúčenia.


Dikša zosobňuje jednotu, ide nad rámec každého rozdelenia vytvoreného človekom, ako je rasa, farba, náboženstvo, pohlavie, národnosť. Je tu na to, aby priniesla jednotu. Jednotu v ľudstve, jednotu medzi ľuďmi a prírodou, jednotu medzi ľudstvom a božským. Tento božský fenomén bude počas svetového dňa jednoty tiecť prúdom nie len prostredníctvom samotných dikšadávajúcich, ale cez každého, kto bude online jeho súčasťou .

7. marca medzi 13.30 a 14.15 h po dobu 21 minút bude sila dikše prúdiť miliónmi sŕdc ľudí a vyžarovať do sveta ako vedomie jednoty. Požehnání sú tí, cez ktorých bude prúdiť sila dikše.